DƯỢC - THỰC PHẨM - MÔI TRƯỜNG

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 29
Hôm nay 52
Hôm qua 43
Trong tuần 353
Trong tháng 1,018
Tổng cộng 80,699

TEST NHANH TRONG BIA - TEST KIT BIA, test nhanh thuốc bảo vệ thực vật , môi trường vi sinh, hóa chất vi sinh, hàng có sẵn, TIÊU CHUẨN NGÀNH BIA: TCVN 5563-1991

25-09-2013

Giúp test nhanh các nguyên liệu trong sản xuất Beer, Dohler vietnam, distributor Dohler vietnam, môi trường vi sinh Dohler, NBB®-A (Agar), NBB®-B (Broth), NBB®-C (Concentrate), NBB®-P (Powder), VLB S7S (Agar), VLB Lysine (Agar), 9 x 250ml (glass bottle), Lactobacilli, Pediococci, Megasphaera, Pectinatus, Culture yeast, Wild yeast, Yeasts, Lactic acid bacteria, Acetic acid bacteria, Moulds, Heat resistant moulds (HRM), Spore forming bacteria, Alicyclobacillus spp. test nhanh thuốc BVTV

 

WATER

1. Collect: Place 20 mL of sample in 50 mL glass beaker.

2. Convert: Open activator ampule and pour into 20 mL of sample.

3. Expose: Remove Ticket from packet. Expose white disc only, and dip into beaker for 5 minutes.

4. Develop: Remove Ticket from beaker, and expose the second disc. Fold Ticket at the perforation, and press discs together with finger and thumb for 3 minutes.

5. Read results: Open and read results immediately. White means pesticides were detected, and blue indicates they were not.

NƯỚC
1. Lấy mẫu: Địa điểm 20 ml mẫu trong 50 ml cốc thủy tinh.

2. Chuyển đổi: Mở kích hoạt ampule và đổ vào 20 ml dung dịch mẫu.

3. Lộ: Hủy bỏ vé từ gói. Tiếp xúc với đĩa trắng chỉ, và nhúng vào cốc thủy tinh trong 5 phút.
4. Phát triển: Hủy bỏ vé từ cốc thủy tinh, và tiếp xúc với đĩa thứ hai. Vé lần tại thủng, và nhấn đĩa cùng với các ngón tay và ngón tay cái trong 3 phút.

5. Đọc kết quả: Mở và đọc kết quả ngay lập tức. Thuốc trừ sâu có nghĩa là màu trắng đã được phát hiện, và màu xanh cho thấy họ đã không

 

SURFACES

1. Wipe/clean: Wipe or clean the surface to be tested to remove dust and oil.

2. Expose: Remove Ticket and fold at the perforation. Wipe surface with white disc of the Ticket.

3. Prepare: Put 20 mL of clean water into the 50 mL graduated beaker and pour the activator ampule in the water.

4. Convert: Add 3 drops of the diluted activator solution to the white disc. Allow to react for 5 minutes.

5. Develop: Expose the second disc. Fold Ticket at the perforation, and press discs together with finger and thumb for 3 minutes.

6. Read results: Open and read results immediately. White means pesticides were detected, and blue indicates they were not.

 

KIỂM TRA BỀ MẶT

Lau / làm sạch: Lau sạch hoặc làm sạch bề mặt được thử nghiệm để loại bỏ bụi bẩn và dầu.

2. Lộ: Hủy bỏ vé và gấp tại thủng. Lau bề mặt đĩa màu trắng của vé.

3. Chuẩn bị: Cho 20 ml nước sạch vào 50 ml cốc tốt nghiệp và đổ kích hoạt ampule trong nước.

4. Chuyển đổi: Thêm 3 giọt dung dịch hoạt hóa pha loãng vào đĩa trắng. Cho phép phản ứng trong 5 phút.

5. Phát triển: Tiếp đĩa thứ hai. Vé lần tại thủng, và nhấn đĩa cùng với các ngón tay và ngón tay cái trong 3 phút.

6. Đọc kết quả: Mở và đọc kết quả ngay lập tức. Thuốc trừ sâu có nghĩa là màu trắng đã được phát hiện, và màu xanh cho thấy họ đã không

 

SPILLS

1. Collect: Collect a spill sample of approximately 5 mL in the 50 mL graduated beaker.

2. Dilute: Add clean water to bring the volume of the sample and the water to 20 mL.

3. Convert: Pour activator ampule in the solution. Allow to react for 5 minutes.

4. Expose: Remove Ticket from packet, expose the white disc only, and dip white disc into the beaker solution for 5 minutes.

5. Develop: Remove Ticket from the beaker and expose the second disc. Fold Ticket at the perforation, and press discs together with finger and thumb for 3 minutes.

6. Read results: Open and read results immediately. White means pesticides were detected, and blue indicates they were not

KIỂM TRA SỰ CỐ TRÀN LAN (LƯỢNG THUỐC BỊ TRÀN RA MÔI TRƯỜNG)

Thu thập: Thu thập mẫu tràn khoảng 5 ml trong 50 ml cốc tốt nghiệp.

2. Pha loãng: Thêm nước sạch để mang lại khối lượng của mẫu và các nước đến 20 ml.

3. Chuyển đổi: Đổ kích hoạt ampule trong dung dịch. Cho phép phản ứng trong 5 phút.

4. Lộ: Hủy bỏ vé từ gói, tiếp xúc với đĩa trắng chỉ, và nhúng đĩa trắng vào dung dịch cốc trong 5 phút.

5. Phát triển: Hủy bỏ vé từ cốc thủy tinh và tiếp xúc với đĩa thứ hai. Vé lần tại thủng, và nhấn đĩa cùng với các ngón tay và ngón tay cái trong 3 phút.

6. Đọc kết quả: Mở và đọc kết quả ngay lập tức. Thuốc trừ sâu có nghĩa là màu trắng đã được phát hiện, và màu xanh cho thấy họ không phải là

 

AIR – PESTICIDE DRIFT AND WORKER EXPOSURE

1. Expose: Remove Ticket from the packet. Secure it to a tree, fence post or worker's clothing before spraying or handling pesticides.

2. Collect: After spraying, code and note the location of each Ticket, and remove to a clean environment.

3. Prepare: Pour activator ampule in 20 mL of clean water.

4. Convert: Add 3 drops of diluted activator solution to the white disc, and allow to react for 5 minutes.

5. Develop: Expose the second disc. Fold Ticket at the perforation, and press discs together with finger and thumb for 3 minutes.

6. Read results: Open and read results immediately. White means pesticides were detected, and blue indicates they were not

 

AIR - DRIFT THUỐC TRỪ SÂU  CÔNG NHÂN TIẾP XÚC (KHÔNG KHÍ)

Lộ: Hủy bỏ vé từ các gói tin. An toàn của nó vào một cái cây, hàng rào bài hoặc quần áo của người lao động trước khi phun hoặc xử lý thuốc trừ sâu.


2. Thu: Sau khi phun, mã số và lưu ý vị trí của mỗi vé, và loại bỏ để làm sạch môi trường.

3. Chuẩn bị: Đổ kích hoạt ampule trong 20 ml nước sạch.

4. Chuyển đổi: Thêm 3 giọt dung dịch hoạt hóa pha loãng vào đĩa trắng, và cho phép phản ứng trong 5 phút.
5. Phát triển: Tiếp đĩa thứ hai. Vé lần tại thủng, và nhấn đĩa cùng với các ngón tay và ngón tay cái trong 3 phút.

6. Đọc kết quả: Mở và đọc kết quả ngay lập tức. Thuốc trừ sâu có nghĩa là màu trắng đã được phát hiện, và màu xanh cho thấy họ không phải là

AIR — WORKER RE-ENTRY

1. Collect: Collect 50 leaf punch samples.

2. Extract: Place the 50 leaf samples in a wide mouth jar, add 50 mL of clean water, and shake vigorously for 1 minute.

3. Prepare: Pour 20 mL of extract into the 50 mL beaker and place an activator ampule into the beaker.

4. Expose: Remove a Ticket from the packet, expose the white disc only, and dip the white disc into the beaker for 5 minutes.

5. Develop: Remove Ticket from beaker and expose the second disc. Fold Ticket at the perforation, and press discs together with finger and thumb for 3 minutes.

6. Read results: Open and read results immediately. White means pesticides were detected, and blue indicates they were not.

AIR — WORKER RE-ENTRY

1. Collect: Collect 50 leaf punch samples.

2. Extract: Place the 50 leaf samples in a wide mouth jar, add 50 mL of clean water, and shake vigorously for 1 minute.

3. Prepare: Pour 20 mL of extract into the 50 mL beaker and place an activator ampule into the beaker.

4. Expose: Remove a Ticket from the packet, expose the white disc only, and dip the white disc into the beaker for 5 minutes.

5. Develop: Remove Ticket from beaker and expose the second disc. Fold Ticket at the perforation, and press discs together with finger and thumb for 3 minutes.

6. Read results: Open and read results immediately. White means pesticides were detected, and blue indicates they were not.

MÔI TRƯỜNG LAM VIỆC XUNG QUANH

 

Thu thập: Thu thập 50 lá đấm mẫu.

2. Trích: Đặt mẫu 50 lá trong miệng bình rộng, thêm 50 ml nước sạch, và lắc mạnh trong 1 phút.

3. Chuẩn bị: Đổ 20 ml dung dịch chiết xuất vào ml cốc 50 và đặt ampule kích hoạt vào cốc thủy tinh.

4. Lộ: Hủy bỏ một vé từ các gói tin, tiếp xúc với đĩa trắng chỉ, và nhúng đĩa trắng vào cốc thủy tinh trong 5 phút.

5. Phát triển: Hủy bỏ vé từ cốc thủy tinh và tiếp xúc với đĩa thứ hai. Vé lần tại thủng, và nhấn đĩa cùng với các ngón tay và ngón tay cái trong 3 phút.

6. Đọc kết quả: Mở và đọc kết quả ngay lập tức. Thuốc trừ sâu có nghĩa là màu trắng đã được phát hiện, và màu xanh cho thấy họ đã không

 

GRAINS AND PRODUCE — FIELD (for water soluble pesticides only)

Note: For the testing of non-water soluble pesticides, contact your Neogen representative.

1. Collect: Collect a representative sample.

2. Extract: Add equal weights of sample and water to a wide mouth jar. Shake for 1 minute.

3. Prepare: Pour 20 mL of water extract into the 50 mL beaker.

4. Convert: Pour activator ampule into the extract in the beaker.

5. Expose: Remove a Ticket from the packet, expose the white disc only, and dip the white disc into the beaker for 5 minute.

6. Develop: Remove Ticket from beaker and expose the second disc. Fold Ticket at the perforation, and press discs together with finger and thumb for 3 minutes.

7. Read results: Open and read results immediately. White means pesticides were detected, and blue indicates they were not

Các loại ngũ cốc và sản xuất - lĩnh vực (đối với thuốc trừ sâu tan trong nước)

Lưu ý: Đối với các thử nghiệm thuốc trừ sâu không hòa tan trong nước, liên hệ với đại diện Neogen của bạn.

1. Thu thập: Thu thập một mẫu đại diện.

2. Trích: Thêm trọng lượng của mẫu và nước vào miệng bình rộng. Lắc trong 1 phút.

3. Chuẩn bị: Đổ 20 ml dung dịch chiết xuất nước vào cốc 50 ml.

4. Chuyển đổi: Đổ kích hoạt ampule vào chiết xuất trong cốc thủy tinh.

5. Lộ: Hủy bỏ một vé từ các gói tin, tiếp xúc với đĩa trắng chỉ, và nhúng đĩa trắng vào cốc thủy tinh trong 5 phút.

6. Phát triển: Hủy bỏ vé từ cốc thủy tinh và tiếp xúc với đĩa thứ hai. Vé lần tại thủng, và nhấn đĩa cùng với các ngón tay và ngón tay cái trong 3 phút.

7. Đọc kết quả: Mở và đọc kết quả ngay lập tức. Thuốc trừ sâu có nghĩa là màu trắng đã được phát hiện, và màu xanh cho thấy họ không phải là

- Trong nông nghiệp vé (ticket) được sử dụng phổ biến để phát hiện tất cả các chất hữu cơ photphates quan trọng, thiophosphates và carbamates (CBM: thường được phát hiện bằng cách sử dụng cột HPLC C18 ) trong không khí, đất, nước, nông sản, thực phẩm..

 

Một số thuốc trừ sâu phổ biến mà vé (ticket) có khả năng phát hiện là:

Malathion; Sevin; Furadan; Systox; Vapona; Phosdrin; Metasystox; Guthion; Actellic; Dursban và diazinon..(Mẫu có thể tồn tại dạng ướt; khô hoặc dung dịch)

Nguyên lý thử nghiệm

+ Vé dựa trên hiện tượng sinh hóa đơn giản. Một bên vé có đĩa bảo hòa với cholinesterase, là một enyzme có trong hầu hết các sinh vật sống, ngoại trừ thực vật, kiểm soát hoạt động cơ bắp. Nếu enzyme bị thay đổi hoặc bị chết, đối với cơ thể sinh vật. Thuốc trừ sâu có tác dụng hạn chế khả năng của sinh vật để sản xuất men cholinesterase, và do đó, giết chết sinh vật. Nếu đủ thuốc trừ sâu có trong mẫu, nó sẽ làm bất hoạt các enzym cholinesterase và không có phản ứng sẽ xảy ra, để lại màu trắng đĩa. Nếu không có thuốc trừ sâu là hiện nay, các enzyme sẽ tạo ra một màu xanh, cho thấy một kết quả tiêu cực đối với sự hiện diện của thuốc trừ sâu.

 

Dohler vietnam, distributor Dohler vietnam, môi trường vi sinh Dohler, NBB®-A (Agar), NBB®-B (Broth), NBB®-C (Concentrate), NBB®-P (Powder), VLB S7S (Agar), VLB Lysine (Agar), 9 x 250ml (glass bottle), Lactobacilli, Pediococci, Megasphaera, Pectinatus, Culture yeast, Wild yeast, Yeasts, Lactic acid bacteria, Acetic acid bacteria, Moulds, Heat resistant moulds (HRM), Spore forming bacteria, Alicyclobacillus spp.

 

code

Tên

Quy Cách

Vi Sinh vật liên quan

Relevant microorganisms

2.04709.782

NBB®-A (Agar)

9 x 250ml (glass bottle)

RƯỢU – BIA “Thức uống có cồn”

Lactobacilli

Pediococci

Megasphaera

Pectinatus

Culture yeast

Wild yeast

2.04710.782

NBB®-B (Broth)

9 x 250ml (glass bottle)

2.04723.646

NBB®-B Tubes (Broth)

20 x 10ml (box)

2.04716.462

NBB®-P (Powder)

300g (pouch)

2.04711.782

NBB®-C (Concentrate)

9 x 250ml (glass bottle)

2.04785.782

VLB S7S (Agar)

9 x 250ml (glass bottle)

2.04786.782

VLB S7S (Broth)

9 x 250ml (glass bottle)

2.04787.244

VLB Wort (Agar)

9 x 250ml (PC-bottle)

2.04789.244

VLB Lysine (Agar)

4 x 250ml (PC-bottle)

2.04790.244

VLB Copper Sulphate (Agar)

4 x 250ml (PC-bottle)

2.04792.244

VLB Standard (Agar)

4 x 250ml (PC-bottle)

2.04726.782

Nutrient-A (Agar) as per DEV

9 x 250ml (glass bottle)

TPC “Thực phẩm và rau quả”

2.04713.700

LM-C (Lactose-Broth) as per DEV

9 x 50ml (glass bottle)

E.Coli & Coliform “Trong nước”

2.04707.782

OFS-A (Agar)

9 x 250ml (glass bottle)

ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

(Nước ép trái cây)

Yeasts; Lactic acid bacteria

Acetic acid bacteria; Moulds

Heat resistant moulds (HRM)

Spore forming bacteria

2.04712.782

SSL-B (Broth)

9 x 250ml (glass bottle)

2.04727.782

TransFat®-B (Broth)

9 x 250ml (glass bottle)

2.04731.782

TransFat®-G (Gel)

9 x 250ml (glass bottle)

2.04719.782

BAT-A (Agar)

9 x 250ml (glass bottle)

Alicyclobacillus spp.

2.04717.782

BAT-B (Broth)

9 x 250ml (glass bottle)

2.04737.991

Guaiacol Detection Kit

Incl 40 Tubes (box)

2.04705.050

AVM® (Ready-to-use)

min. 3 to (tank car)

 

2.04704.872

AVM®-P (Powder)

20 kg (basket

 

2.04755.521

AVM®-C (Concentrate)

min. 3 to (container)

 

2.04706.782

NBB®-BAM (Broth)

9 x 250 ml (glass bottle)

 

 

 

Analyte.
Cat. No
Analyte Significance
Advantages of Megazyme Test Kits
Alpha-Amylase
K-CERA
A key indicator of malt quality
Novel assay employing a defined oligosaccharide
substrate. High sensitivity and specificity.AOAC Method
2002.01;AACC Method 22-02.01; ICC Standard Method
no. 303;  RACI Standard Method; CCFRA Flour Testing
Working Group Method 0018
Beta-Amylase
K-BETA3
A key indicator of malt quality
Only kit available. Stable reagents; RACI Standard Method
Beta-Glucan
(Barley and
oats)
K-BGLU
Major cell-wall polysaccharide of barley and oats
Rapid reaction, stable reagents, only enzymatic kit
available.AOAC Method 995.16;AACC Method 32-23.01;
ICC Standard Method No. 166; RACI Standard Method
Beta-Glucanase
K-MBGL
β-Glucanase level in malt
Rapid reaction, stable reagents, only enzymatic kit
available; RACI Standard Method
D-Glucose
K-GLUC
K-GLUHKR/L
Major component of fermentation mixture
Rapid reaction, stable reagents
Malt Amylase
K-MALTA
Measurement of β-/α-amylase. Key indicators of
malt quality
Combination of both K-CERA and K-BETA3
Total Starch
K-TSTA
K-TSTAHK
Starch content of grain and feed
Rapid assay formats with options of measuring D-glucose
with GOPOD reagent or with hexokinase / G-6-PDH.
Stable reagents.AOAC Method 996.11; AACC Method
76-13.01; ICC Method No. 168; RACI Standard Method
Alpha-Amylase
T-AMZBG200
Allows measurement of α-amylase in pre-harvest
sprouted barley
Novel procedure. Rapid reaction, stable reagent
Beta-Glucanase
T-BGZ200
Key enzyme in hydrolysis of malt β-glucans
Novel substrate. Rapid reaction, stable reagent; RACI
Standard Method
Limit-
Dextrinase
T-LDZ200
Key enzyme in hydrolysis of 1,6-linkages in starch
and branched malto-dextrins
Novel substrate. Rapid reaction, stable reagent; RACI
Standard Method
endo-β-
Xylanase
T-XAX200
Key enzyme in hydrolysis of malt xylans
Novel substrate. Rapid reaction, stable reagent

 

TCVN 5563-1991
BIA
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁCBON DIOXIT (CO2)
LỜI NÓI ĐẦU
TCVN 5563-1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 655/QĐ ngày 30 tháng 10 năm 1991.
 
BIA
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON DIOXIT
Beer
Methods for determination of cacbon dioxide content (CO2)
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bia và qui định phương pháp xác định hàm lượng cácbonđioxide (CO2) bằng phương pháp chuẩn độ và phương pháp manomet.
1. Xác định hàm lượng cácbon dioxit bằng phương pháp chuẩn độ.
1.1. Bản chất phương pháp
Phương pháp dựa vào phản ứng của cacbon dioxit (CO2) có trong bia với một thể tích xút dư tạo thành muối natri cacbonat. Dùng axit sunfuric chuẩn lượng muối natri cacbonat này, từ đó tính ra hàm lượng cacbon dioxit (CO2) có trong bia.
1.2. Dụng cụ thuốc thử
Bình tam giác nút mài dung tích 500 ml có vạch mức 200 ml và 250 ml.
Bình tam giác dung tích 250 ml;
Buret, dung tích 25 ml;
Pipet, dung tích 1,5, 10, 25 ml;
Ống đong hình trụ dung tích 250 ml, 500 ml;
Ống cao su dài 35 cm;
Phễu lọc;
Giấy lọc;
Natri hydroxit, dung dịch 2N không chứa CO2
Cân 80,0 g natri hydroxit hòa tan với nước cất không chứa CO2 và thêm nước đến vừa đủ 1000 ml, để lắng trong, sau một tuần lọc sạch dung dịch.
Axit sunfuric dung dịch 0,1N
Phenolphtalein, dung dịch 1% trong cồn 60o
Metyl da cam, dung dịch 0,1%
Nước cất không chứa CO2
1.3. Chuẩn bị để phân tích.
1.3.1. Chuẩn bị mẫu từ bia hơi
Chuẩn bị hai ống đong hình trụ dung tích 250 ml có nút. Rót vào mỗi ống 20 ml dung dịch natri hydroxit 2N. Dùng một ống hút bằng cao su dài 30 cm đường kính 1 cm có gắn một đoạn ống thủy tinh 1-2cm. Để ống hút ngược lên rồi từ từ mở van thùng bia. Bia chảy ra đến khi bia trong ống hút không còn bọt nữa thì đưa nhanh ống hút vào miệng ống đong và đổ đến vạch 220 ml (thể tích bia mẫu lấy là khoảng 200 ml) sau đó đậy nút ống đong lại, lắc đều trong 5 + 10 phút (trừ phần bọt). Đọc chính xác tổng thể tích bia mẫu và xút (B).
1.3.2. Chuẩn bị mẫu từ bia chai
1.3.2.1. Giữ chai bia mẫu trong tủ lạnh một ngày đêm hoặc trong bể nước đá trong 1 giờ. Chuẩn bị hai bình tam giác có nút dung tích 500 ml đã sơ bộ đánh dấu mức thể tích khoảng 200 và 250 ml. Rót vào mỗi bình 20 ml dung dịch natri hydroxit 2N. Mở nút hai chai bia mẫu một cách cẩn thận nhẹ nhàng và rót nhanh bia mẫu của từng chai vào từng bình tam giác cho đến khoảng 200 ml và không vượt quá 250 ml. Đậy nút bình lại, lắc đều trong 5 + 10 phút. Để yên và rót toàn bộ thể tích mẫu bia và xút vào ống đong rồi đọc chính xác thể tích này. (B) (trừ phần bọt).
1.3.2.2. Nếu không có tủ lạnh hoặc điều kiện làm lạnh bia, chuẩn bị mẫu từ bia chai như sau: Rửa sạch phía ngoài chai bia mẫu và tráng rửa bằng nước cất. Dùng dây buộc chặt ống cao su vào cổ chai. Dùng ống đong rót vào ống cao su 25 ml dung dịch natri hydroxit 2N đối với chai bia 0,33l hoặc 40 ml đối với chai bia 0,5 l. Cho tiếp vào ống cao su một khóa mỏ bia. Dùng dây buộc chặt đầu ống cao su còn lại. Mở nút chai bia để bia tác dụng với dung dịch Natri hydroxit. Dốc lên dốc xuống vài lần cho bia tác dụng với xút thật hết. Xong để toàn bộ thể tích bia đã kiềm hóa vào ống đong rồi đọc chính xác thể tích này. (Trừ phần bọt). (B)
1.4. Tiến hành thử
Dùng pipet hút 10 ml bia mẫu đã được chuẩn bị theo 1.1.3 vào bình tam giác dung tích 250 ml. Thêm 50 ml nước cất và 1 + 3 giọt phenolphtalein. Dùng axit sunfuric 0,1N để loại lượng xút dư trong bia mẫu. Nhỏ từ từ bằng buret dung dịch H2SO4 0,1N vào bình nón cho đến mất mầu hồng. Không tính lượng axit sunfuric đã tiêu tốn này. Thêm vào bình nón 1 – 3 giọt metyl da cam, dung dịch có màu vàng. Tiếp tục chuẩn độ bằng axit sunfuric 0,1N cho đến khi dung dịch trong bình nón chuyển màu da cam. Đọc thể tích axit sunfuric đã tiêu tốn khi chuẩn độ.
Phải tiến hành làm đồng thời mẫu trắng bằng cách hút 10 ml bia mẫu đã loại bỏ CO2 cho vào bình nón, thêm 1 ml dung dịch natri hydroxit 2N và 50 ml nước cất và tiến hành phân tích tương tự như mẫu thử.
1.5. Tính kết quả
1.1.5.1. Hàm lượng cacbon đioxit (CO2) có trong bia biểu thị bằng g/l tính theo công thức
X = , g/l
Trong đó:
0,0044 – hàm lượng cacbon dioxit CO2 tương ứng với 1 ml dung dịch H2SO4, 0,1 N
VA – thể tích bia mẫu lấy đã kiềm hóa, ml
VB – thể tích bia đã kiềm hóa, ml
VC – thể tích bia đã kiềm hóa lấy để phân tích, ml
V1 – số ml H2SO4 0,1N đã tiêu tốn khi chuẩn độ mẫu thử, ml
V2 – số ml H2SO4 0,1N đã tiêu tốn khi chuẩn bị mẫu trắng, ml
1000 – hệ số tính chuyển ra lít.
1.5.2. Kết quả phân tích là trung bình cộng các kết quả xác định song hành, cho phép sai lệch giữa chúng không vượt quá 0,1g/l.
Kết quả cuối cùng được làm tròn đến số thập phân thứ nhất.
2. Xác định hàm lượng cacbon dioxit CO2 của bia chai bằng phương pháp manomet.
2.1. Bản chất phương pháp:
Phương pháp dựa trên cơ sở áp suất của khí trong trạng thái cân bằng với chất lỏng tỷ lệ thuận với khối lượng khí tan trong chất lỏng.
2.2. Dụng cụ - thuốc thử.
Áp kế - manomet
Bếp cách thủy
Nhiệt kế thủy ngân
Ống đong dung tích 50 ml
2.3. Chuẩn bị phân tích
2.3.1. Chai bia mẫu được đặt vào bếp cách thủy đã được đun nóng sẵn đến 25 ± 1oC, đặt ngập hoàn toàn trong nước và giữ ở nhiệt độ trên trong 1 giờ. Nếu trong thời gian này quan sát thấy có khí thoát ra khỏi nút chai, nghĩa là nút không được gắn kín, phải đổi lấy chai khác.
2.3.2. Sau 1 giờ chai được lấy ra, lau khô, dùng bút chì sáp đánh dấu mức bia trong chai. Để đảm bảo an toàn chai bia nên được quấn trong vải bọc dây hoặc da.
2.4. Tiến hành phân tích.
2.4.1. Đặt chai bia lên đĩa có đệm lớp cao su. Dùng đầu nhọn của ống kim loại đục thủng nút chai bia rồi xiết chặt áp kế vào chai bia không cho thoát CO2 ra ngoài.
2.4.2. Cầm chai bia lắc nhiều lần cho kim chỉ áp suất lên ổn định ở số cực đại. Sau đó đọc số chỉ trên áp kế P.
2.4.3. Toàn bộ hệ thống phải thật kín. Để kiểm tra được độ kín này, sau khi ngừng lắc, để yên áp kế vẫn gắn vào cổ chai trong khoảng 1 ÷ 2 phút và quan sát kim của áp kế. Nếu áp suất không giảm thì toàn bộ hệ thống là kín.
2.4.4. Sau khi bỏ áp kế ra khỏi chai rửa sạch áp kế bằng nước.
2.4.5. Đổ bia trong chai ra ngoài và thêm nước vào chai đến vạch mức đã vạch trước khi phân tích. Dùng ống đong thêm nước cho đầy tới miệng chai và bằng cách này xác định được thể tích khí ở phần rỗng phía trên bề mặt bia trong chai, ml.
2.5. Tính kết quả
2.5.1. Hàm lượng cacbon dioxit (CO2) trong bia (X), tính ra % theo công thức
X = (P + 1). (0,122 + A)
Trong đó
P: Số chỉ trên áp kế
A: Hệ số, giá trị của nó phụ thuộc vào thể tích khí, theo bảng 1.
Bảng 1
Thể tích khí ml
Hệ số A
Đối với chai 0,5 l
Đối với chai 0,33 l
8 – 12
0,003
0,006
13 – 17
0,005
0,009
18 – 22
0,007
0,011
23 – 27
0,009
0,013
28 – 32
0,011
0,016
33 – 37
0,013
0,019
38 – 42
0,014
0,022
43 – 47
0,016
0,024
48 – 52
0,018
0,027
Để tính hàm lượng CO2 trong bia chai loại 0,5 l và 0,33 l còn có thể sử dụng bảng 2.
2.5.2. Kết quả phân tích là trung bình cộng các kết quả xác định song hành, cho phép sai lệch giữa chúng không vượt quá 0,1 g/l.
Tính toán chính xác đến 0,001 % và kết quả làm tròn đến 0,05%.